Artikel 1: Algemeen

Deze website is een initiatief van De Meermakers BV. Het gebruik van de website van De Meermakers BV is onderhevig aan de voorwaarden die hieronder zijn beschreven. Door het enkele gebruik van de website wordt u geacht kennis te hebben genomen van en ingestemd te hebben met deze gebruiksvoorwaarden.

De informatie beschikbaar op of via onze website verkregen is van algemene strekking en is alleen verstrekt voor algemeen gebruik. Deze informatie is niet toegesneden op persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan daarom niet geacht worden een persoonlijk of professioneel advies in te houden. Aan de beschikbare informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Ondanks het feit dat de inhoud van de website met de grootste zorg tot stand is gebracht, kan niet worden uitgesloten dat informatie verouderd, onvolledig of op een andere wijze niet juist is. De Meermakers BV geeft geen enkele garantie betreffende de aard of inhoud van de via de website verkregen  beschikbare informatie. Mocht u fouten ontdekken in de via de website aangeboden informatie, neemt u dan alstublieft contact met ons op.

 

Artikel 2: Doel

Het doel van deze site is het bieden van informatie over het werkterrein van De Meermakers BV. De Meermakers BV kan uw persoonlijke gegevens gebruiken om:

- Informatie of publicaties zoals verzocht toe te zenden;


- Verlening van onze diensten/services te realiseren;


- Nadere informatie te geven over onderwerpen;


- Uitnodigingen voor workshops of een sollicitatiegesprek te verzenden.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid

De website is met de grootste zorgvuldigheid en in goed vertrouwen samengesteld door De Meermakers BV. De inhoud van de website kan niet worden aangemerkt als advies. De Meermakers BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die direct of indirect voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of van de informatie die via de website openbaar is gemaakt.

De Meermakers BV is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit mogelijke storingen in de website, veroorzaakt door technische fouten, virussen dan wel enig ander storend element, noch voor de raadpleging of het gebruik van website (bijvoorbeeld via links) waarnaar wordt verwezen op of via de website, noch voor de informatie die beschikbaar is op de website.

De Meermakers BV is niet aansprakelijk voor communicatie via de website of voor vertragingen, onderscheppingen of manipulatie door derden partijen van de communicatie. Elk gebruik van informatie die beschikbaar is op de website of via de website is daarom volledig voor uw eigen rekening en risico. Dientengevolge bent u aansprakelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de informatie die beschikbaar is op of via de website. U zult alle redelijke voorzorgsmaatregelen moeten nemen om te voorkomen dat uw apparatuur wordt beschadigd door virussen, bugs, Trojaanse paarden, etc.. De Meermakers BV garandeert niet enige compatabiliteit van uw apparatuur met de bestanden die deel uitmaken van de huidige website en evenmin de toegankelijkheid van deze bestanden.

De website van De Meermakers BV bevat links naar andere websites. De Meermakers BV ziet niet toe op die websites en heeft geen controle op de inhoud of de technische inrichting van deze websites. Daarom garandeert De Meermakers BV niet de volledigheid, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van deze websites. De opname van een link naar andere websites impliceert niet enig verband, partnerschap, samenwerking, relatie of instemming met deze websites of hun inhoud. Mocht u een link willen creëren van uw website naar die van De Meermakers BV, neemt u dan vooraf met ons contact op. Het linken van onze website zonder voorafgaande toestemming is ten strengste verboden.

 

Artikel 4: Intellectuele eigendomsrechten

De website wordt beschermd door auteursrechten. Geen intellectueel eigendomsrechten worden aan u overgedragen. Dit geldt voor de website zelf, maar ook voor delen van de website of informatie die beschikbaar is op of via de website. De informatie die voor u beschikbaar is op of via de website kan alleen worden gebruikt voor uw eigen interne doeleinden. Het is u niet toegestaan deze informatie te gebruiken voor enig ander doel.

 

© Copyright 2013 De Meermakers BV